طلایه صنعت تابناک

فرم همکاری با گروه فناوری آیداکت

فرم همکاری

  • شامل زبان های برنامه نویسی، ابزار های تخصصی، مهارت های گرافیکی و ...
  • عنوانتاریخ صورت گرفته ( نوشتن سال کافی است) 
    عنوان هر یک از فعالیت های خود را در یک سطر بنویسید